De Vier Voetige Bende

Naam
E-mail adres en mobiel nummer
Opmerkingen
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld

Beste bezoekers van De Vier Voetige Bende website,

Via de onderstaande informatie kan een ieder gemakkelijk en overzichtelijk kennis nemen van de geldende wet en regelgeving binnen de Gemeente Delft.

De onderstaande informatie komt direct van de website van de Gemeente Delft  en eveneens via de website Overheid.nl waarnaar de Gemeente Delft zelf verwijst.

Al waar de geldende wetsartikelen vermeld staan tot deze na publiekelijke bekendmaking gewijzigd kunnen worden.

Deze gegevens zijn zaterdag 24 maart 2012  voor het laatst gecontroleerd op de geldigheid en actualiteit.

 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Delft/83446/83446_2.html

 

Gemeente Delft

Algemene plaatselijke verordening voor Delft

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie

Gemeente Delft

Officiële naam regeling

Algemene plaatselijke verordening voor Delft

Citeertitel

Algemene plaatselijke verordening voor Delft

Vastgesteld door

gemeenteraad

Onderwerp

openbare orde en veiligheid

Eigen onderwerp

 

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 Gemeentewet
 2.  

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsbesluiten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-
treding

Terugwerkende
kracht t/m

Datum uitwerking-
treding

Betreft

Datum ondertekening
Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011

   

artikel 2:6,2:9,2:18,2:23,2:24,2:25,2:33,2:35a,2:47,6:2

25-11-2010
Delft op zondag 12-12-2010

Onbekend

 

 

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Delft; gelezen het voorstel van het college van 27-10-2009 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet overwegende dat het aanbeveling verdient regels te stellen ter handhaving van de openbare orde BESLUIT:I. Vast te stellen de navolgende Algemene plaatselijke verordening voor Delft: Algemene plaatselijke verordening voor Delft

Inhoudsopgave

Hoofdstuk

2

Openbare orde

Artikel

2:44

Loslopende honden

Artikel

2:45

Verontreiniging door honden

Artikel

2:46

Gevaarlijke honden

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1:7 Termijnen

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

             

 

Artikel 2:44 Loslopende honden

1.

 

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

 

a.

binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat de hond aangelijnd is;

 

b.

op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

 

c.

op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of van een ander identificatiekenmerk, dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

2.

 

Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a. niet geldt.

3.

 

Het in het eerste lid onder a. gestelde verbod geldt niet voorzover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 2:45 Verontreiniging door honden

1.

 

De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat de hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op andere plaatsen dan door het college daarvoor specifiek aangewezen hondenuitlaatstroken.

2.

 

De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien hij die zorg heeft voor de hond dan wel hij die de hond onder zijn hoede heeft, er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 2:46 Gevaarlijke honden

1.

 

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die te laten verblijven of te laten lopen op een openbare plaats of op het terrein van een ander:

 

a.

anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;

 

b.

anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.

2.

 

In afwijking van artikel 2:44, aanhef en onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid bovendien dat de hond voorzien moet zijn van een optisch leesbaar, niet verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor of de buikwand.

3.

 

In het eerste lid wordt verstaan onder :

 

a.

kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, niet groter dan 1,50 meter;

 

b.

muilkorf: een muilkorf vervaardigd van stevige kunststof of van stevig leer of van beide stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

II. Dat dit besluit op 1 januari 2010 in werking treedt.

III. Dat de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft zoals deze tot 1 januari 2010 geldt per 1 januari 2010 ingetrokken wordt.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2009.

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

R.H. van Luyk, griffier.

Bekendgemaakt 20 december 2009.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 27 mei 2010. Bekendgemaakt 6 juni 2010.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 25 november 2010. Bekendgemaakt 12 december 2010.

Laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 22 september 2011. Bekendgemaakt 25 september 2011.

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Delft/42632/42632_1.html

APV uitvoeringsbesluit 3

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie

Gemeente Delft

Officiële naam regeling

APV uitvoeringsbesluit 3

Citeertitel

Derde uitvoeringsbesluit APV

Vastgesteld door

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

openbare orde en veiligheid

Eigen onderwerp

 

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Delft

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-
treding

Terugwerkende
kracht t/m

Datum uitwerking-
treding

Betreft

Datum ondertekening
Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2010

   

Nieuwe regeling

16-02-2010
Delft op Zondag 28 februari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Derde uitvoeringsbesluit APV

Het college van de gemeente Delft;

gelet op artikel 2:44, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft,

b e s l u i t:

Enig-artikel

 • ·  1. aan te wijzen als plaats waar het aanlijngebod (art. 2.44 lid 1 sub a) niet geldt:

Binnenstad

 • A Vrijenbansekade

Vrijenban

 • A Vrijenbansekade

Hof van Delft

 • A J.C. van Markenplein
 • B Wilhelminapark

Voordijkshoorn

 • A Park Hof van Delft

Tanthof

 • A Libellepad
 • B Kikkerweg
 • C Koekamp
 • D Iqbal Mashipad
 • E Aziëlaan

Voorhof

 • A Minervaweg
 • B Nicolaas Beetslaan
 • C Louis Couperuslaan
 • D Kruithuispad
 • E Poptahof zuid

Buitenhof

 • A Kerkpolderweg
 • B Park Buitenhof
 • C Churchilllaan
 • D Zweerspad
 • E Pijperring

Wippolder

 • A Muyskenlaan
 • B Jan de Oudeweg
 • ·  2. Voornoemde plaatsen worden ter plekke door middel van borden nader aangeduid.

Ondertekening

Delft, 16 februari 2010

Het college voornoemd,

burgemeestermr. drs. G.A.A.Verkerk

secretarismr. drs. H.G.L.M.Camps

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Delft/42631/42631_1.html

APV uitvoeringsbesluit 8

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie

Gemeente Delft

Officiële naam regeling

APV uitvoeringsbesluit 8

Citeertitel

Achtste uitvoeringsbesluit APV

Vastgesteld door

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

openbare orde en veiligheid

Eigen onderwerp

 

Opmerkingen m.b.t. de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Delft

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-
treding

Terugwerkende
kracht t/m

Datum uitwerking-
treding

Betreft

Datum ondertekening
Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2010

   

Nieuwe regeling

16-02-2010
Delft op Zondag 28 februari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Achtste uitvoeringsbesluit APV

Het college van de gemeente Delft;

gelet op artikel 2:45, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft,

b e s l u i t:

aan te wijzen als hondenuitlaatstroken:

Enig-artikel

Binnenstad

 

 • 1 Nieuwe Plantage

Vrijenban

 • 1 Nieuwe Plantage
 • 2 Castrop Rauxellaan
 • 3 Sint Jorisweg
 • 4 Oostsingel
 • 5 Aan 't Verlaat
 • 6 Oostsingel
 • 7 Oude IJsbaan
 • 8 Van Miereveltlaan
 • 9 Oudraadtweg
 • 10 Bieslandsekade
 • 11 H. de Keyzerweg

Hof van Delft

 • 1 Westplantsoen
 • 2 Donker Curtiusstraat
 • 3 Colijnlaan
 • 4 Westplantsoen
 • 5 Van Bleiswijckstraat
 • 6 Pootstraat
 • 7 Chirurgijnpad

Voordijkshoorn

 • 1 Kristalweg
 • 2 Van der Lelijstraat
 • 3 Persijnlaan
 • 4 Mina Krusemanstraat
 • 5 Westlandseweg
 • 6 Polderpad
 • 7 Westblok

Tanthof

 • 1 Willem Dreeslaan
 • 2 Meerkoetpad
 • 3 Busbaan Tanthof
 • 4 Uilensingel
 • 5 Krekelpad
 • 6 Kalfjeslaan
 • 7 Kalfjeslaan
 • 8 Sandinopad
 • 9 Santiagopad
 • 10 Aziëlaan
 • 11 Derde Werelddreef
 • 12 Derde Werelddreef
 • 13 Sadatweg
 • 14 Laan der Ver. Naties
 • 15 Egelsingel

Voorhof

 • 1 Poptahof zuid
 • 2 Nijverheidsstraat
 • 3 Minervaweg
 • 4 Vulcanusweg
 • 5 Marcellus Emantspad
 • 6 Voorhofdreef
 • 7 Voorhofdreef
 • 8 Voorhofdreef
 • 9 A. van der Leeuwlaan

Buitenhof

 • 1 Ceasar Franckstraat
 • 2 Van Rijslaan
 • 3 Kerkpolderweg
 • 4 Buitenhofdreef
 • 5 Buitenhofdreef
 • 6 Buitenhofdreef
 • 7 Buitenhofdreef
 • 8 Rooseveltlaan

Wippolder

 • 1 Engelsestraat
 • 2 Hertog Govertkade
 • 3 Amalia van Solmslaan
 • 4 Schoemakerstraat
 • 5 Jan de Oudeweg
 • 6 Schoemakerstraat
 • 7 Prins Bernardlaan

Voornoemde uitlaatstroken worden ter plekke door middel van borden nader aangeduid.

Ondertekening

Delft, 16 februari 2010

Het college voornoemd,

burgemeestermr. drs. G.A.A.Verkerk

secretarismr. drs. H.G.L.M.Camps

 

 

 

http://www.delft.nl/Gemeenteloket/h/Honden_uitlaten_en_hondenpoep

Honden uitlaten en hondenpoep

Een hond is voor velen onmisbaar gezelschap, maar hij kan ook voor irritatie zorgen. Zo zorgt hondenpoep bijvoorbeeld voor veel overlast. Zeker op trapvelden, bij speelplaatsen en in parken. De gemeente heeft daarom twee belangrijke regels opgesteld:

 • honden moeten aan de lijn
 • als hondenbezitter moet u de poep van uw hond opruimen.

Een uitzondering zijn de uitrenvelden. Hierop mag de hond loslopen (maar u moet wel zélf de hondenpoep opruimen). De renvelden zijn herkenbaar aan de speciale borden. Het zakje met de uitwerpselen kunt u in iedere afvalbak of ondergrondse container voor grijs afval deponeren. De gemeente plaatst geen speciale hondenpoepbakken bij hondenuitrenvelden.

Als gevolg van bezuinigingen verdwijnen in 2011 de hondenuitlaatstroken. U bent dan óveral verplicht de hondenpoep van uw hond op te ruimen. Ook is de gemeente gestopt met het verstrekken van gratis hondenpoepzakjes.

Als u overlast heeft van honden in uw buurt, kunt u dit melden. De gemeente ruimt de hondenpoep niet voor u op, maar onze handhavers kunnen in een bepaalde periode controlerondes maken in uw buurt. Als zij een eigenaar op heterdaad betrappen, kunnen ze bekeuren voor hondenpoep en loslopende honden waar het niet mag. Ook plaatst de gemeente geen borden "verboden voor honden", ook niet op verzoek.

In de volgende wijken liggen de renvelden en uitlaatstroken: